Image

مطالعه تغذیه مردم یزد (تمیز) یک مطالعه بر پایه جمعیت شرکت کننده در مطالعه سلامت مردم یزد با هدف ارزیابی دریافت های غذایی و مکمل ها است که در حال اجرا می باشد. تغذیه مردم یزد داری تفاوت هایی با مردم ساکن در کشور های غربی و نیز سایر نقاط ایران می باشد که این منطقه را از لحاظ وضعیت تغذیه از سایرنقاط متمایز می کند. به عنوان مثال به نظر می رسد مردم یزد قند های ساده، غلات تصفیه شده و چربی های اشباع بیشتری مصرف کنند. با توجه به این مسئله مطالعه تمیز تلاش دارد تا با استفاده از یک پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ) 178 موردی به بررسی دریافت ها ی غذایی افراد ساکن در یزد بپردازد

از انجا که تمامی ده هزار نفر شرکت کننده در مطالعه سلامت مردم یزد (یاس) در مطالعه تمیز مورد پرسشگری از لحاظ تغذیه قرار خواهند گرفت، از ارتباط داده های این دو مطالعه بزرگ داده های بسیار ارزشمندی به منظور بررسی عوامل تغذیه ای وضعیت های مختلف سلامت و نیز بیماری های مزمن حاصل خواهد شد. داده های این مطالعه بررسی عوامل تغذیه ای بیماری های مزمن از جمله چاقی، سندرم متابولیک، دیابت نوع دو، بیماری های قلبی-عروقی و انواع سرطان را ممکن می سازد.

تماس با ما :