جلسه مجري اول ياس با اعضای محترم مرکز نوآوری هوش مصنوعی دانشگاه یزد