چاپ کردن این صفحه

جلسه مجري اول ياس با اعضای محترم مرکز نوآوری هوش مصنوعی دانشگاه یزد

  • user نوشته شده توسط
  • بروز رسانی 08/11/1400